Условия за ползване

Общи условия за ползване

Настоящият документ съдържа условията на договора за ползване на предоставяните от „Киммс“ ЕООД услуги, посредством уебсайта fleet-surveys.bg (Общи условия). Отношенията между всеки потребител и „Киммс“ ЕООД във връзка с използването на услугите посредством fleet-surveys.bg се уреждат съгласно правилата и условията, описани в настоящия документ, както и условията за Абонаменти, които са неделими части от настоящите Общи условия. Условията за Абонамент се отнасят само за потребители, които са заплатили абонаментен план за пълен достъп. Като администратор на лични данни и с цел да информира всеки потребител на fleet-surveys.bg по прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно, „Киммс“ ЕООД разработва, прилага и публикува на сайта си своята политика за Защита на лични данни вкл. и по повод използваните „бисквитки“ (cookies). В допълнение, настоящият документ урежда отношенията между „Киммс“ ЕООД и всеки един администратор на лични данни, който ползва услугите на уебсайта fleet-surveys.bg, и спрямо който „Киммс“ ЕООД е обработващ лични данни по смисъла на от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. fleet-surveys.bg (уебсайт/сайт) е интернет сайт, насочен към улесняване работата на ръководителите на служебни автопаркове, както и на доставчиците на стоки и услуги за тях. Сайтът съдържа онлайн калкулатори, приложения и информация в сферата на пазара на служебни автомобили, различните продукти и услуги, използвани от тях, разходите за тяхното придобиване, ремонт и поддръжка, финансите, правото и икономиката.

1.2. Сайтът, както и търговската малка fleet surveys, са собственост на fleet-surveys.bg „Киммс“ ЕООД, ЕИК 121275883, с адрес на регистрация: ул. Яворец № 8, ет5, ап18, София 1164, с действителен собственик и представляващ Иван Коларов, тел. (+359 2) 865 4539, email: office@fleet-surveys.bg, обслужваща банка: УниКредит Булбанк, IBAN: BG96UNCR70001522728980, BIC: UNCRBGSF.

1.3. „Потребител” на сайта може да бъде физическо лице, което е над 16 годишна възраст, или юридическо лице, което ползва услугите, достъпни на fleet-surveys.bg, независимо дали лицето е регистрирано в сайта или не.

1.4. „Потребителски профил” е обособена част в fleet-surveys.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрация или допълнена от него в последствие, и съхранявана от fleet-surveys.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до различни ресурси, предоставени му fleet-surveys.bg, да променя паролата си за достъп и др.

1.5. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в уебсайта.

1.6. „Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.7. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията, публикациите и коментарите, които потребителят разполага на сървър на fleet-surveys.bg, с оглед те да бъдат достъпни чрез fleet-surveys.bg за всички останали Потребители.

1.8. „Киммс“ ЕООД, чрез своя уебсайт fleet-surveys.bg, предоставя услуги на потребителите в режим онлайн (Услугите).

1.9. Услугите предоставяни от уебсайта fleet-surveys.bg представляват достъп до уеб-базиран софтуер, приложения, ресурси, информация и потребителско съдържание, чрез хипервръзки (линкове) към програмни кодове, намиращи се на сървърите на „Киммс“ ЕООД или на други сървъри, извън контрола на дружеството.

1.10. Част от услугите на fleet-surveys.bg се предоставят безплатно на всички потребители, без да е необходима предварителна регистрация.

1.11. Използването на част от услугите на уебсайта fleet-surveys.bg е възможно само след предварителна безплатна регистрация.

1.12. Част от услугите на уебсайта fleet-surveys.bg могат да бъдат използвани само след заплащане на абонамент при условията и цените посочени в страница Абонаменти. Заявка за абонамент може да бъде направена само след регистрация в сайта.

1.13. Услугата “Форум” предоставя възможност за задаване на теми за дискусия и публикуване на мнения, изображения, линкове и друго потребителско съдържание във връзка с тях.

1.14. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях Потребителят получава достъп до Потребителския си профил. fleet-surveys.bg не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

1.15. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на уебсайта fleet-surveys.bg. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта fleet-surveys.bg (нерегистрираните Потребители), като техните права са ограничени до ползване на Услугите, предвидени за нерегистрирани Потребители.

1.16. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес fleet-surveys.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Линк към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта fleet-surveys.bg. С всяко използване на Услугите на уебсайта fleet-surveys.bg, както и чрез натискане на линк от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта fleet-surveys.bg, с изключение на тази с настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължават да ги спазва. В процеса на регистрация, чрез натискане на виртуалния бутон "Приемам Общите условия за ползване", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

1.17. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:
а) за нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите посочени в настоящите Общи условия
б) за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на неговата регистрация по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.18. Прекратяването на регистрация на Потребител в сайта се извършва по следните начини:
а) По своя инициатива Потребителят има възможност сам да изтрие своя Потребителски профил в сайта от меню Профил/Профил и настройки/Действия/Изтрий този профил. С натискането на бутон "Потвърди изриването" Потребителят подава заявка за изтриване профила си в
fleet-surveys.bg. След преглед, fleet-surveys.bg оторизира изтриването и профилът бива изтрит от сайта. Личните данни, въведени от Потребителя, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани с самоличността на Потребителя или с конкретно друго лице.
б) По инициатива на
fleet-surveys.bg при условията предвидени в настоящите Общи условия.

1.19. Дезактивирането или спирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

1.20. Общите условия могат да бъдат променяни от fleet-surveys.bg с оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, при изменение в икономическите условия или едностранно от fleet-surveys.bg.

1.21. При извършване на промени в Общите условия, „Киммс“ ЕООД ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на сайта fleet-surveys.bg. „Киммс“ ЕООД предоставя на Потребителите петнадесет дневен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

1.22. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. В срока по предходната точка те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените чрез изтриване на своя профил. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Киммс“ ЕООД, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и „Киммс“ ЕООД за ползване на услугите, при което „Киммс“ ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му, да изтрие профила му или разположено от него Потребителско съдържание.

1.23. Настоящите Общи Условия се прилагат, освен ако не е договорено друго в индивидуален договор, сключен между „Киммс“ ЕООД и конкретен Потребител. В случай на противоречие между Общите Условия и отделен договор, подписан с Потребителя, предимство имат условията на отделния договор.

IІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2. Потребителят се задължава при използването Услугите на уебсайта fleet-surveys.bg:

2.1. Да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2.2. Да не зарежда, разполага на сървър на fleet-surveys.bg и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
б) с порнографско или открито сексуално съдържание;
в) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
г) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, лична кореспонденция, както и лични данни на трети лица по смисъла на Закона за личните данни;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
з) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи комунистическа, фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
й) съдържащи краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност;
к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

2.3. Да не извършва действия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и да не извършва каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.4. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно fleet-surveys.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, да се грижи и предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и да носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;

2.5. Да уведомява незабавно fleet-surveys.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

2.6. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

2.7. Да не разпространява или разполага на сървърите на fleet-surveys.bg, или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен когато това е договорено с fleet-surveys.bg по силата на отделно споразумение;

2.8. Да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от fleet-surveys.bg услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на уебсайта fleet-surveys.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

2.10. Потребителят има право на достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез уебсайта fleet-surveys.bg, при спазване на настоящите Общи Условия.

2.11. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. „Киммс“ ЕООД може да откаже или да прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

2.12. При ползване на Услугите на уебсайта, Потребителят има право да разполага на сървър на fleet-surveys.bg Потребителско съдържание, включващо обект(и) на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

2.13. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от уебсайта.

2.14. Потребител, който е заплатил абонамент за пълен достъп, може да прекрати абонамента си без причина преди изтичане на четиринадесет дни от датата на плащането. За целта е необходимо да приложи попълнен формуляр за упражняване правото на отказ от абонамент, който може да бъде изтеглен от следния линк: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-.... След получаването му „Киммс“ ЕООДГ възстановява получената сума за абонамент по банковата сметка на Потребителя, от която е постъпило плащането възможно най-скоро или най-късно до четиринадесет дни от датата на получаване на уведомлението за отказа.

2.15. Потребител - физическо лице, което ползва услугите на сайта извън рамките на своята търговска или професионална дейност, може да решава възникнали спорове чрез Комисия за потребителите с информация за контакт www.kzp.bg или сайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&....

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Киммс“ ЕООД

3.1. „Киммс“ ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

3.2. „Киммс“ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. „Киммс“ ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

3.3. „Киммс“ ЕООД има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. „Киммс“ ЕООД има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез уебсайта fleet-surveys.bg, като уведоми за това Потребителя със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

3.4. „Киммс“ ЕООД има право, но не и задължение, да запазва Потребителско съдържание, направено достояние на трети лица от Потребител на сайта.

3.5. „Киммс“ ЕООД има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта fleet-surveys.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от „Киммс“ ЕООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Киммс“ ЕООД. „Киммс“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването Услугите на сайта.

3.6. В случай на неизползване на Потребителския профил над 365 календарни дни, „Киммс“ ЕООД има право, но не и задължение, без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от сайта fleet-surveys.bg на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание.

3.7. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство „Киммс“ ЕООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на „Киммс“ ЕООД, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „Киммс“ ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, „Киммс“ ЕООД има правото без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от сайта fleet-surveys.bg на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.8. „Киммс“ ЕООД има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от уебсайта fleet-surveys.bg на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание, когато по преценка на „Киммс“ ЕООД или съгласно получена от трети лица информация, Потребителят нарушава разпоредби на Общите условия, действащото българско законодателство, правата и законните интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

3.9. В гореописаните случаи „Киммс“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на регистрацията на Потребителя, спиране на достъп му до Потребителския профил, изтриване на Потребителско съдържание, прекратяване на настоящия договор или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

4.2. „Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

4.3. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

4.4. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4.5. „Киммс“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Потребител, който извърши регистрация в сайта и попълни своите лични данни в Потребителския си профил или другите предвидени полета за абонамент за пълен достъп. За тези случаи с цел да информира всеки потребител на fleet-surveys.bg по прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно, „Киммс“ ЕООД разработва, прилага и публикува на сайта си своята политика за Защита на лични данни вкл. и по повод използването на бисквитки (cookies).

4.6. Потребителят е администратор на лични данни по отношение на личните данни на други субекти на лични данни, които данни Потребителят сам въвежда в уебсайта. В този случай Потребителят е задължен сам да информира субекта на данни за въвеждане на личните му данни в сайта.

4.6. „Киммс“ ЕООД е обработващ лични данни, в случаите когато обработва лични данни от името на Потребителя, които Потребителят сам въвежда в уебсайта. В този случай отношенията между Потребителя и „Киммс“ ЕООД относно личните данни се уреждат с настоящия раздел.

4.7. При обработването на личните данни от страна на „Киммс“ ЕООД, в качеството му на обработващ, от името на Потребител, естеството и целта на обработването личните данни чрез уебсайта са: генериране на документи в режим онлайн, извършване на изчисления и проверки чрез калкулаторите и приложения в уебсайта.

4.8. Категориите субекти на данни могат да бъдат служители, работници, изпълнители по граждански договори, командировани лица, управители, самоосигуряващи се лица и други физически лица, чиито лични данни се въвеждат от Потребителя, за да се обработват чрез уебсайта.

4.9. Видове лични данни, които могат да бъдат въвеждани от Потребителя за обработка са три имена, ЕГН, ЛНЧ, длъжност, дата и място на раждане, адрес, телефон, пол, счетоводна, данъчна и осигурителна информация.

4.10. Срокът на действие на обработването на личните данни е от момента на въвеждането им от страна на Потребителя в сайта до прекратяване на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

4.11. В случаите, когато „Киммс“ ЕООД е обработващ лични данни по отношение на данните на трети лица, въведени в сайта от Потребител, който е администратор на лични данни, то „Киммс“ ЕООД:
a) обработва личните данни само по документирано нареждане на Потребителя, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен когато е длъжен да направи това по силата на правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни, като в този случай обработващият лични данни информира Потребителя за това правно изискване преди обработването, освен ако това право забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес. С цел избягване на всякакво съмнение за документирано нареждане от страна на Потребителя се смята въвеждането на лични данни от страна на Потребителя в сайта и натискане на изчислителен бутон.
б) гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
в) взема всички необходими мерки съгласно член 32 от Общия регламент относно защитата на данните;
г) При включване на друг обработващ лични данни:
(i) Когато „Киммс“ ЕООД включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Потребителя на това друго лице се налагат същите задължения за обработващ, по-специално да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. (ii) „Киммс“ ЕООД не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено съгласие на Потребителя. За целите на настоящия договор „Киммс“ ЕООД информира Потребителя, че използва компания superhosting.bg като доставчик на хостинг услуги и приемането на настоящите Общи условия от страна на Потребителя се считат за писмено съгласие от негова страна по смисъла на тази разпоредба. В случай на промени, „Киммс“ ЕООД ще публикува данните за новите доставчици тук 15 дни предварително, за да даде възможност на Потребителя да се запознае, приеме или отхвърли промените. При отхвърляне на промените, настоящият договор се счита за прекратен, а Потребителят преустановява използването на услугите от сайта.
д) като взема предвид естеството на обработването, подпомага Потребителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението на Потребителя да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Общия регламент относно защитата на данните права на субектите на данни.
е) подпомага Потребителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно членове 32—36 от Общия регламент относно защитата на данните, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на обработващия лични данни.
ж) по избор на Потребителя заличава всички лични данни след приключване на услугите по обработване и заличава съществуващите копия, освен ако правото на ЕС или правото на Република България не изисква тяхното съхранение. С оглед избягване на съмнение, „Киммс“ ЕООД е осигурил следните начини за изтриване, анонимизиране или коригиране на лични данни от страна на Потребителя:
1. чрез коригиране на данните от Потребителския профил от самия Потребител по начин, избран от Потребителя, така че те да станат анонимни;
2. чрез изтриване от самия Потребител на част от въведени данни (собствени или на трети лица) чрез профила му;
з) осигурява достъп на Потребителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията, определени в настоящия член, и позволява извършването на одити, включително проверки, от страна на Потребителя или друг одитор, оправомощен от Потребителя. С цел избягване на всякакво съмнение информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията по настоящия член се счита достъпа до Потребителския профил, достъп до правилата за Защита на лични данни вкл. тези за “бисквитките” (cookies).

4.12. Безплатни услуги за Потребителя по отношение на личните данни:
Когато Потребителят, в качеството му на субект на негови лични данни, се обръща към „Киммс“ ЕООД относно неговите лични данни, то „Киммс“ ЕООД предоставя информацията безплатно. Въпреки това, когато исканията на Потребителя на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, „Киммс“ ЕООД може или:
а) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
б) да откаже да предприеме действия по искането.

4.13. Платени услуги за Потребителя по отношение на личните данни:
В случаите, когато „Киммс“ ЕООД е обработващ лични данни от името друг администратор на лични данни, ползващ сайта, и когато този Потребител се обърне към „Киммс“ ЕООД за услуги като: подпомагане, консултиране, одит, съдействие при одит, оказване на помощ и извършването на всякакви други дейности и услуги от страна на „Киммс“ ЕООД по разпоредбите от букви „д“, „e“ и „з“ на предходния член, то Потребителят се задължава да заплати на „Киммс“ ЕООД авансово такса, изчислена на база консултантската часова ставка на „Киммс“ ЕООД, увеличена с хонорарите на външни консултанти и адвокати и всякакви други допълнителни разходи, които „Киммс“ ЕООД би платил, за оказване на исканата от Потребителя услуга. „Киммс“ ЕООД информира Потребителя за очаквания брой часове, допълнителните разходи и общата дължима сума по оказване на услугата. След заплащането на сумата, „Киммс“ ЕООД оказва исканите от Потребителя услуги. В случай на непостигане на съгласие по този член, то настоящият договорът се счита за прекратен, „Киммс“ ЕООД има право да изтрие Потребителския профил на Потребителя от сайта, а Потребителят се задължава да не използва сайта
fleet-surveys.bg.

4.14. „Киммс“ ЕООД уведомява Потребителя без ненужно забавяне, след като узнае за нарушаване на сигурността на лични данни. В уведомлението се съдържа най-малко следното:
a) описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
б) посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация;
в) описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
г) описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

4.15. „Киммс“ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

4.16. „Киммс“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

4.17. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, „Киммс“ ЕООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

4.18. „Киммс“ ЕООД събира и използва информацията по настоящата глава за целите, предвидени в настоящите Общи условия за счетоводни, данъчни, статистически и маркетингови цели. При регистрирането си в fleet-surveys.bg, Потребителят има право на избор да се съгласи, да откаже или в последствие възрази да получава бюлетин, изпращан от „Киммс“ ЕООД.

4.19. „Киммс“ ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация, предоставена от Потребителя, освен в случаите когато:
а) Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на „Киммс“ ЕООД;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Киммс“ ЕООД за дейности по администриране, поддръжка и развитие на Услугите;
д) други законни основания.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Всички елементите на съдържанието на сайта fleet-surveys.bg, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Киммс“ ЕООД или на „Киммс“ ЕООД и неговите партньори, предоставили съответните материали.

5.2. Възпроизвеждането, продаването, модифицирането, промяната, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта fleet-surveys.bg е разрешено само след писмено съгласие на „Киммс“ ЕООД.

5.3. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на сайта fleet-surveys.bg, Потребителят предоставя на „Киммс“ ЕООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на „Киммс“ ЕООД, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

5.4. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

5.5. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на „Киммс“ ЕООД, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „Киммс“ ЕООД или друг Потребител.

5.6. Потребителят е отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на сайта fleet-surveys.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

5.7. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на сайта fleet-surveys.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на „Киммс“ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Киммс“ ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

5.8. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми „Киммс“ ЕООД в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с „Киммс“ ЕООД. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с Потребителя. „Киммс“ ЕООД по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

VI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. „Киммс“ ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, че ще бъдат непрекъснати, навременни, свободни от грешки, защитени и сигурни.

6.2. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта „Киммс“ ЕООД ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.3. „Киммс“ ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:
a) използването или невъзможността за използване на уебсайта
fleet-surveys.bg;
б) прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „Киммс“ ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи, приложения и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали, данни или информация, които са заредени, записвани, използвани или станали достъпни чрез уебсайта
fleet-surveys.bg;
в) непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Киммс“ ЕООД, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „Киммс“ ЕООД;
г) използването на съдържание, предоставено от други Потребители или станало достъпно чрез уебсайта
fleet-surveys.bg;
д) използването на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от сайта
fleet-surveys.bg, както и за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „Киммс“ ЕООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

6.5. „Киммс“ ЕООД не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от други Потребители, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси.

6.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта fleet-surveys.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „Киммс“ ЕООД грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „Киммс“ ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

VIІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7.1. Потребителят е длъжен да обезщети „Киммс“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от „Киммс“ ЕООД Услуги в нарушение на приложимото законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

7.2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети „Киммс“ ЕООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване на дейността на „Киммс“ ЕООД или прекратяване на поддържането на уебсайта
fleet-surveys.bg;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в) други предвидени в закона случаи.

8.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, „Киммс“ ЕООД има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от уебсайта fleet-surveys.bg на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание. В тези случаи „Киммс“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на гореописаните действия от страна на „Киммс“ ЕООД, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта fleet-surveys.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

9.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато „Киммс“ ЕООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на „Киммс“ ЕООД. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Киммс“ ЕООД, дори ако не е било получено.

9.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.4. Сайтът fleet-surveys.bg се поддържа от „Киммс“ ЕООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. „Киммс“ ЕООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на уебсайта fleet-surveys.bg извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

9.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 17.12.2023 г., като последните промени са направени на 03.12.2023 г.