Цени на електроенергия

МЕТОДОЛОГИЯ

Източник: Национален статистически институт (НСИ).

Цените са представителни за страната като данни за тях се осигуряват на НСИ от всички доставчици на електрическа енергия до битови и крайни небитови клиенти за количествата, доставени по преносна/разпределителна мрежа.

Цените се изчисляват като средни претеглени цени на основа действително доставените количества електрическа енергия и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти за наблюдавания период. 

За небитови клиенти данни предоставят 50 (от общо 50) доставчика, а за битови клиенти данни предоставят 23 (от общо 23) доставчика.

Указаните цени за всички видове клиенти НЕ включват ДДС. Взети са предвид обаче всички останали действащи през съответната години удръжки/надбавки като: акцизи,  компенсации, мерки за насърчаване на ВЕИ, мерки за опазване на околната среда и т.н.