Условия за ползване | fleet-surveys

Условия за ползване

21 май 2018г.

Използването на този уебсайт (www.fleet-surveys.bg), от тук нататък наричан „Сайт“, става при определени Условия за ползване, които представляват юридически валиден договор между Вас и собственика на правата върху търговската марка fleet-surveys (виж най-долу) и неговите подразделения. Актът на ползване от Ваша страна на този сайт потвърждава, че Bие сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете законово обвързан с настоящите Условия за ползване и всички останали закони и разпоредби, приложими спрямо Сайта. Моля, запознайте се с Условията за ползване, преди да ползвате Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, моля не използвайте този Сайт.

Периодично ние може да променяме тези Условия. Ако това се случи, промените ще бъдат публикувани на Сайта. Вашата отговорност е да проверявате Сайта периодично за подобни промени на Условията. Датата в началото на този документ показва кога за последен път Условията са били променяни. Промените на въпросните Условия ще влязат в сила три дни след датата на публикуването на промените на Сайта и от този момент нататък те ще регулират отношенията межу нас (fleet-surveys) и Вас по отношение ползването на Сайта. Ако не сте съгласни с промените, Вие трябва да спрете да ползвате Сайта от датата на влизане в сила на промените. 

Фирмите от групата на собственика на търговската марка fleet-surveys, са самостоятелни юридически лица, но на този Сайт термините „fleet-surveys“ или „ние“ / „нас“ понякога може да обозначават всички фирми или която и да е от тях, когато няма нужда са се идентифицира конкретна такава.

 

Разрешение за ползване и цитиране

Резултати от проучвания на fleet-surveys, които са публикувани на Сайта, се считат за разпространени в публичното пространство. Като такива те могат да бъдат използвани изцяло или в отделни техни части, но само ако авторството на fleet-surveys е винаги упоменато и ако посланието от оригиналното изследване не е представено по подвеждащ или манипулативен начин. Средствата или организациите за масова информация са длъжни да отбелязват периода на провеждане на проучванията, техния спонсор (ако има посочен такъв) и използваната методология, както и да поместват линк към Сайта, където резултатите могат да бъдат получени или закупени. fleet-surveys не носи отговорност за използването или интерпретацията на резултатите от нашите проучвания от която и да е трета страна. В случаите когато подобно ползване или интерпретация се счита за неподходящо, непристойно или обидно, за манипулативен акт или за акт, целящ постигането на търговски цели, fleet-surveys може да преприеме съдебни действия или други мерки за да коригира публично съответната информация. 

 

Външни сайтове и линкове

Сайтът може да съдържа линкове или да насочва към други сайтове в интернет, които са собственост на или се оперират от трети страни, несвързани с fleet-surveys. fleet-surveys не носи отговорност за и не контролира подобни външни сайтове, тяхната достъпност, техните условия на ползване, тяхното съдържание, вкл. техни видеопредавания или други и форми на разпространение. Вие трябва да се свържете с администратора на въпросния външен сайт ако имате въпроси или възражения относно подобни сайтове. fleet-surveys може да разреши на някои трети страни да сложат на своите сайтове линкове към fleet-surveys, но само с изричното предварително съгласие на fleet-surveys и при липса на желание за прекратяване на линка впоследствие. fleet-surveys си запазва правото да отмени едностранно всяко свое съгласие дадено в миналото относно поместването на линк към fleet-surveys. Линковете към всеки външен сайт са предоставени само като улеснение на посетителите и не представляват акт на съгласие, одобрение или каквото и да е друго отношение спрямо външните сайтове. fleet-surveys не носи отговорност за никакви гаранции, обещания, послания, било то ясно формулирани или загатнати, по отношетие на стоки, услуги или информация, получени от подобни външни сайтове.

 

Търговски марки и авторски права

Цялото съдържание на Сайта, вкл. неговия дизайн, текст, изображения, лого и търговски марки, икони, бутони, интерфейси, аудио и видео съдържание, както и избора и подредбата на всички гореупоменати обекти, са изключителна собственост на fleet-surveys, или съответните трети страни, предоставили ни съдържанието, и са защитени от българските и международни закони за авторски права. Целият софтуер, използван на сайта, е собственост на fleet-surveys или на неговите доставчици и е защитен от българското и международно законодателство, приложимо в тази област. Посетителите на този Сайт нямат право да предават към Сайта каквато и да е информация, която нарушава авторските права на fleet-surveys или на трети страни по отношение на тяхната интелектуална собственост.

Вие нямате право да използвате, сваляте, качвате, копирате, разпечатвате, излагате на показ, препубликувате, лицензирате, предавате или разпространявате всякаква информация от Сайта, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на fleet-surveys.

Всички търговски марки, изображения и названия, използвани на Сайта са собственост на fleet-surveys, освен ако не са част от рекламно послание на трета страна. Те не могат да бъдат използвани във връзка с която и да е стока или услуга, която не е стока или услуга на fleet-surveys, или която може да доведе до объркване сред клиентите или до дискредитиране на fleet-surveys.  

 

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Макар fleet-surveys да се стреми да поддържа информацията, материалите и процедурите на този Сайт максимално актуални, пълни и точни, ние не даваме гаранции и не правим декларации от никакъв характер относно този Сайт или информацията, софтуера, функциите и процесите или всякакво друго съдържание на този Сайт. fleet-surveys не гарантира, че достъпът до Сайта няма да бъде прекъснат, че той няма да бъде инфектиран от вируси или няма да даде грешки. fleet-surveys не е обвързан с никакви възможни грешки или пропуски в съдържанието на Сайта по отношение на предалаганите услуги. Съдържанието може да бъде променено, изтрито или актуализирано по всяко време и по всякакви причини без предварително уведомление. Всички материали и данни на Сайта се предоставят с намерението да бъдат използвани само с информационни цели. Посетителят поема цялата отговорност и всички рискове за използването на каквато и да е част от съдържанието на Сайта под каквато и да е форма. fleet-surveys не носи отговорност за каквите и да е вреди върху Вашата компютърна система или загуби на данни в резултат на свалено от Сайта съдържание. Тази информация стига до Вас при условието, че Вие или което и да е друго лице, получило тази информация, предварително ще направи своята самостоятелна преценка и ще вземе своето самостоятелно решение за нейната пригодност към конкретните бъдещи цели, за които тя може да бъде използвана.

Информацията, услугите, продуктите, софтуерът и материалите в съдържанието на Сайта, или предлагани на него, се поднасят в състоянието си „както са“ без гаранции. В степента, максимално допустима от закона, fleet-surveys отказва да поеме отговорност, както пряка така и  косвена, както ясно формулирана така и изведена по подразбиране, по отношение на информация, услуги, продукти, софтуер и материали, включващи но не ограничени до гаранции, надеждност, годност за конкретни цели, липса на компютърни вируси или зловреден код, както и пренесени гаранции вследствие на обичайна лична или търговска практика.   

В никакъв случай и под никаква форма fleet-surveys не носи отговорност за преки, косвени, специални, наказателни, примерни, случайни или последстващи вреди, или каквито и да е други вреди. В никакъв случай и под никаква форма fleet-surveys или неговите агенти, акционери, собственици, служители или управители няма да носят отговорност или да поемат задъжения към Вас или което и да е друго лице за загуба на приходи или печалби, непригодност за търговска дейност, случайни, специални, незабавни или породени впоследствие вреди, независимо дали те са вследствие на договор, непозволено увреждане или каквато и да е друга теоретична или фактическа форма на действие. Това е в сила дори ако ние (или нашите подразделения) сме били информирани за възможността за подобни вреди, вследствие на договорни отношения или на обичайна практика, до които се е стигнало след използването или невъзможността да се използват изцяло или отчасти информацията, услугите, продуктите, софтуера и материалите, направени достъпни на Сайта. fleet-surveys или неговите подразделения няма да бъдат обект на съдебни действия във връзка с претенции или спорове, породени от използването на Сайта или каквато и да е информация, съдържаща се в него.

Въпросната информация не трябва да бъде тълкувана като препоръка, съвет или насока към използването на дадена информация, продукт, процеси, оборудване и др. които са в конфликт с който и да е патент или с нечии авторски права. fleet-surveys или неговите подразделения не предоставят под никаква форма гаранции, преки или изведени по подразбиране, че използването на информацията от Сайта няма да доведе до нарушаване на авторски права или патенти. fleet-surveys категорично отхвърля всяка интерпретация, която цели да обвърже или обедини съдържанието на Сайта или сайтовете на неговите подразделения с предложения за покупка или със съвет, водещ към покупка на чиито и да е било акции, облигации или други ценни книжа, независимо дали публично търгувани или не, било то на fleet-surveys, неговите преки или непреки подразделения, или на което и да е друго търговско дружество.

Вие приемате и сте съгласни, че функционирането на Сайта зависи от надеждното функциониране на стоките и услугите на трети страни, за които ние не носим отговорност и не предоставяме гаранции.  

 

Компенсации и обезщетения

Вие се отказвате от всякакви претенции за компенсации, обезщетения, разходи, разноски или загуби спрямо fleet-surveys, неговите служители, директори и представители,  включително и за евентуални съдебни разноски, вследствие на евентуално Ваше нарушаване на тези Условия за ползване или вследствие на евентуално Ваше увреждане на правата на трети страни, включително авторски права.

 

Събиране на информация

Докато Вие разглеждате Сайта или определени негови части, част от информацията за Вас може да бъде поискана и активно регистрирана от Вас (име, имейл адрес и други), а част от информацията за Вас и Вашите действия може да бъде пасивно събрана (без Вие активно да я подавате) като например типа на Вашия браузер, домейн, IP адрес, посетени страници, продължителността на Вашето посещение на Сайта, използването на определени технологии, като „бисквитки“, интернет тагове и други, с цел да бъде усъвършенстван Сайта и качеството на предлаганите от fleet-surveys услуги. Никаква част от събираната по този начин информация, която може да се свърже с конкретен посетител, не се предоставя на трети страни за рекламни, или каквито и да е други цели. Информация, предавана към или от Сайта, обаче може да е конфиденциална и следователно може да бъде прихваната от трети страни. От 25 май 2018г. е в сила нов Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. По силата на чл. 6, ал. 1, от въпросния Регламент (ЕС) 2016/679В, вие имате Вие имате правото да получите достъп до, да измените, поправите или изтриете своите лични данни, съхранявани от fleet-surveys, както и редица други права. За подробно описание на въпросните права моля вижте раздел Защита на личните данни

 

Поведение в интернет

Всякакви действия от страна на лице, които според fleet-surveys, затрудняват, ограничават или правят невъзможно използването на Сайта от други лица са строго забранени. Вие сте съгласен да използвате Сайта само за законосъобразни цели и в съответствие с тази забрана. Вие се ангажирате да не публикувате на Сайта и да не предавате всякаква незаконосъобразна, вредна, заплашителна, обиждаща, тормозеща, вулгарна, неприлична, сексуално, расово или етнически натоварена информация, както и да не използвате език на омразата. Въпросната информация включва, но не се ограничава до който и да е материал, който насърчава към поведение, което би представлявало криминално престъпление или закононарушение, което би дало основание за граждански иск или би нарушило по друг начин всеки приложим местен, областен, национален или международен закон.

 

Прекратяване на ползването

fleet-surveys може да прекрати Вашия достъп до Сайта изцяло или частично без предизвестие заради каквото и да е поведение, което fleet-surveys счита, че е в нарушение на който и да е закон или разпоредба, или на тези Условия за ползване, както и за поведение, което fleet-surveys смята, че е в ущърб на интересите на друг ползвател, на  трета страна, на спонсор, лицензополучател, доставчик на стоки или услуги, или на самия Сайт.

 

Отказ от права и подялба на отговорност

Фактът че fleet-surveys не прибягва до налагането на дадени свои права, произтичащи по силата на тези Условия, не означава, че fleet-surveys се отказва от тези или каквито и да е други свои права. Ако дадена част от тези Условия се окаже неприложима на практика, то тази част може да бъде изменена така, че Условията да станат в максимална степен приложими, запазвайки своя дух.

 

Приложимо право и арбитраж

Тези Условия за ползване и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с Условията, или засегнатата от тях материя (включително недоговорните спорове или претенции) са предмет на уреждане от законодателството на Република България.

 

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви коментари или въпроси във връзка с тези Условия за ползване, моля не се колебайте да се свържете с нас на адрес office@fleet-surveys.bg.

 

 

 

Търговската марка fleet-surveys (виж по-горе) е регистрирана от и представлява изключителна собственост на „КИММС“ еоод, Рег.№ 64151 първа регистрация в Патентно Ведомство от 20 март 2008г. 

„КИММС“ еоод

ЕИК 121275883

адрес на регистрация:           ул.Яворец №8, София 1164, България

адрес на главен офис:           бул. „ген. Е.Тотлебен“ №39А, ап3, София 1606, България

Тел +359 2 8654539

 

Уеб хостинг

Superhosting.bg Пощенски адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36, кв. "Изток", София 1797, България

Ел. поща: support@superhosting.bg

Тел 0700 45 800; +359 2 81 08 999