Българската банка за развитие ББР гарантира сделки за лизинг на малки и микропредприятия

Националният гаранционен фонд ЕАД, част от ББР, сключи споразумения по  първата специализирана схема за лизинг с Уникредит Лизинг, ОТП Лизинг и Юробанк България. Според фонда, това е единствената на пазара за момента възможност за гарантиране на лизингови сделки за МСП от страна на малки и микропредприятия.

Размерът на общия договорен гарантиран портфейл е 157,5 млн. лв., което ще позволи гарантиране на нови лизингови сделки в размер от 315 млн.лв. до края на 2023г.

 Кой може да кандидатства?

Малки и средни предприятия от различни сектори, регистрирани в България съгласно Търговския закон.

Предназначение на лизинговите договори:

a)         За закупуване на ДМА;

b)         За закупуване на транспортни средства;

c)         За закупуване на недвижими имоти;

Какво е допустимото финансиране?

Гаранционният лимит на лизингополучател и свързаните с него лица е до 750 хил. лв.

Какви са предимствата на програмата?

Предимствата за лизингополучателите са понижени изисквания за самоучастие, възможност за финансиране на по-специфични активи и по-ниски ценови условия по самите сделки.

Размер на гаранцията

Гаранцията на НГФ ще покрива до 50% от размера на отпуснатите заеми към  малките и средните предприятия. Обезпечение е лизинговият актив.

Срок на гаранциите

Срокът на гаранцията е равен на срока на лизинговата сделка, в случай че падежът на лизинговата сделка е преди 31.12.2028 г.

Партньори:

Уникредит Лизинг, ОТП Лизинг и Юробанк България

Подробности за всички гаранционни схеми:

https://www.ngf.bg/bg/garancionni-shemi/