Уроци от практиката в прилагането на „данък уикенд“

 

f-s: В условията на „данък уикенд“ при използване на служебен автомобил за лични цели, към кои нови изисквания бихте заострили вниманието на работодатели и служители?

 

ВВ: В последно време виждаме зачестяване на претенциите от страна на данъчните власти за прилагане на правилата по ДДС върху лично ползване на фирмени активи със задна дата в рамките на давностния срок. С други думи, ако има обявено наскоро от работодателя лично ползване на служебен автомобил на ниво от, да речем, 30%, данъчните власти претендират за начисляване на ДДС в същия размер за предходни периоди. Този подлежащ на претенции период тече от първи януари на годината, следваща тази, в която е възникнало задължението. Ако за придобиването на дадения автомобил е ползван данъчен кредит изцяло и няма доказателство за изцяло служебното му ползване, данъчни претенции от този вид могат да бъдат предявени.   Служебният автомобил вероятно е най-проблематичния актив от набора фирмени активи с възможно ползване за лични цели. В предисторията на темата, е важно да се знае, че търсената от българската страна дерогация не се случи. Българската държава поиска от ЕК разрешение за възможност, ако юридическото лице е готово да се откаже от 50% от данъчния си кредит, да отпадне нуждата от водене на пътни листа. В отговор на това искане ЕК през миналата година поиска допълнителна информация, която българската страна не е предоставила, в резултат на което процедурата изглежда е прекратена. В същото време 50-процентовата опция, като единствена възможност, се смята от бизнеса за твърде висока като повсеместна такава, и бизнесът като цяло негодува срещу нея. (Опцията за 50%-ия праг съществува в ЗКПО, но той е приложим единствено когато при закупуване на автомобила не се ползва данъчен кредит, и данъчен кредит не се ползва и относно разходите за текущото обслужване на автомобила). От НАП често сочат и възможността ползването на данъчния кредит да се отложи с 12 месеца, през които на базата на пътни листа да се проследи личното спрямо служебното ползване и резултатната пропорция се използва чак след това. Независимо от класа им, всички автомобили за които се ползва данъчен кредит трябва много стриктно да се водят пътни листи. Нееднократно компетентните органи се заканиха как ще проверяват пътните листи, по линия на информация от КАТ за снимки от пътни камери или по линия на данни за километража на автомобилите от оторизирани сервизи ако съществено по-малко километри са отчетени и т.н. В рамките на града обозначавано в пътните листа на клиента и местоположението, до което се е пътувало – напр. фирма Х в Бизнес Парк, се оказва в практиката като достатъчно.  Това което не се приема е названието: „София – градско“. Все повече фирми използват за пътни листи извлечения от Джи Пи Ес системите си – експортните в ексел, дори без разпечатване на хартия.

 

f-s: Какви други форми на законосъобразно лично ползване на фирмени актови срещате в практиката?

 

ВВ: Расте популярността на случаите, при които работодатели с голям автопарк, отдават под наем на служители служебни автомобили с цел лично ползване – за уикенд, седмица или друг период, дори в редки случаи и почасово (с цел пътуване местоживеене – месторабота). Това става по утвърден ценоразпис на принцип, сходен с този на рент-а-кар услугите. В крайна сметка имаме нетен резултат, при който да речем личното ползване на автомобила за месеца е Хлв, заплатата на служителя може да се увеличи със същата сума, но съвсем не е сигурно, че това решава всички проблеми на фирмата – например че използваната за изчисляване на личното ползване цена, не е пазарна. Тя би могла да се защити като пазарна ако се използват референтни и съпоставими оферти на някои от многото фирми, предлагащи подобни рент-а-кар услуги. Ако фирмата не се облага с „данък натура“ по ЗКПО, дължими са всички видове осигуровки плюс данък общ доход. (В относително редките случаи когато осигуровките са над тавана от 2600лв – нищо не се дължи.) Ако фирмата е решила да облага личното ползване на ниво фирма по ЗКПО, обещаното през февруари 2016г. изключване на личното ползване от наредбата за елементите, върху които се дължат осигурителни вноски  – все още не се е случило. Въпреки че в мотивите към гласуваните през септември 2016г промени в ЗКПО са упоменати като намерение. Към момента няма дори проект за наредба в тази насока. Към момента в тази сфера НАП изглежда се занимава само с ДДС, без да навлиза в сферата на преките данъци и осигуровки. Има и случаи на фирми, особено с чуждестранно участие, които не купуват автомобили на името на фирмата, а предлагат на своите служители с полагаем автомобил да решат дали да не получат увеличение на заплатата, да речем, с 500лв, с които да си плащат лизинга на свой собствен автомобил. По наредба е разрешено пътуването в командировка да става с личен автомобил, вписано в командировъчната заповед, като разходите за гориво са покрити. Това обаче не покрива амортизационни разходи от никакъв вид, според действащата наредба. Физическото лице може и да отдаде под наем автомобила са на фирмата, но доходите му от този наем ще се облагат. НАП като цяло е склонен да признае техническата документация на автомобила, както и извадки от сайта на автопроизводителя относно разходите за гориво; доколко те са реалистични е отделен въпрос.

 

f-s: Какви данъчно-правни особености води със себе си бракуването при кражба или при ПТП в случаите на използване на лизингов автомобил?

 

ВВ: В случаите на брак, тотална щета или кражба досега се смяташе, че автомобилът погива за собственика, т.е. лизингодателя. И корекцията на ползвания данъчен кредит би трябвало да се извършва от лизингодателя. От 1 януари 2017г., при финансов лизинг (но със задължително прехвърляне на собствеността в края на лизинговия договор), във връзка с нивата на използване за лични цели корекциите относно ползването на данъчен кредит се извършват не от лизингодателя, а от лизингополучателя - ползвател.

 

f-s: Какви правно-счетоводни особености носи използването на „пул“* служебни автомобили?

 

ВВ: Личното ползване там рядко се появява като въпрос, тъй като в преобладаващия набор от случаи, тези автомобили нощуват пред офиса. Наблягаме обаче, че воденето на точни пътни листа  е приоритет.  *„пул“ служебни автомобили – всеки един от които е шофиран при нужда от няколко различни служители**„сив“ автопарк - личен автомобил, принадлежащи на служителя, използван за служебни цел.