Данък Уикенд: Още едно парче от пъзела

Q: Какво затруднява най-вече бизнеса да бъде изряден данъкоплатец по отношение на служебните автомобили, ползвани и за лични нужди?

На първо място желанието да се плащат данъци и осигуровки, а на второ място трудния начин за изчисляването и администрирането им. От гледна точка на ДДС държавата е ограничена от европейското законодателство, но все пак се даде избор на данъкоплатеца и той вече може да преизчислява ползвания данъчен кредит за смесено използваните активите (в дадения случай автомобили, ползвани служебно и лично) веднъж в годината. Това е облекчаване на бизнеса по отношение на изчисления и администриране на ДДС. От гледна точка на доходите в натура, с промените, влизащи в сила още от миналата година се даде възможност данъкоплатеца–работодател да избира дали дохода в натура да бъде облаган с данък върху разходите или да бъде приравнен на паричен доход и облаган с данък при физическото лице-получател на дохода. Този избор може да се прави само за разходи, които се свързани с използването на активи и/или персонал едновременно за лични и за служебни цели, т.е. не се отнася за случите, в които активите и/или персонала се ползват само за лични нужди. Изборът се реализира за първи път тази година с подаването на годината данъчна декларация аз 2016 г., като в нея имаше възможност да се отбележи по какъв начин искаме да облагаме дохода в натура за 2016 г. и за 2017 г. Данъка върху разхода е в размер на 10%. Като цяло това е облекчение на бизнеса, предимно свързано с данъчното администриране, но може да се разгледа и като намаление на размера на данъка, защото при данъка върху разхода данъкът е върху стойността на разходите, а при данъка върху дохода при физическото лице данъкът е върху непаричен доход, превърнат в пари по пазарни цени, т.е. по цените, които лицето би платило за получаването на съответната стока и/или услуга, което в повечето случай може да се окаже по-висока сума.

Q: Каква е последната новина въпроса за личното използване на служебни автомобили?

Новината е, че с последните промени вече няма да се дължат осигуровки върху доходите в натура, обложени с данък върху разходите. Независимо, че промяната беше публикувана на 07.04.2017 г. в Държавен вестник бр.29, тя влиза в сила от 01.01.2017 г. Това от една страна улеснява изчисляването и администрирането на непаричните доходи, а от друга е пряко намаление на осигуровките, които се дължаха до момента. Това означава, че непаричният доход от предоставянето на служебни автомобили за лични нужди ще бъде освободен от облагане с осигуровки, при положение, че работодателят е избрал и облага този доход с данък върху разходите съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.