Одит на автопарк | fleet-surveys

Одит на автопарк

Осигуряването на безопасен, ефективен, ефикасен, екосъобразен, удобен за служителите и подходящ за товарите транспорт, на най-добрата пазарна цена, е нелека задача.

Успешното управление на автопарка изисква както материални ресурси, така и експертни познания в множество разнородни области.

В същото време всеки автопарк е уникален, затова и най-подходящите за него решения рядко чакат "на рафта", а обикновено могат да бъдат взети само "по мярка".

В общия случай, Одитът на fleet-surveys за нетранспротни фирми дава най-често отговори на следните въпроси:

  1. Колко струва на фирмата в момента транспорта на служители и/или товари?
  2. Какво цели да постигне фирмата с евентуалните промени в транспорта?
  3. Какви ползи и негативи биха донесли евентуалните промени в тяхната съвкупност?
  4. При равни други условия какви са възможните икономии на разходи (преки, косвени, оперативни, капиталови)? На каква цена (вкл. като риск, данъчна тежест и т.н.)?
  5. Кои параметри от работата на автопарка е най-добре да се измерват в оперативен и кои в стратегически план? Как да го правим, за да ни служат най-добре за изпълнение на поставените цели?
  6. Собствен автопарк ( или само поддръжка, или само управление..) или на подизпълнител?
  7. Каква организационна структура подхожда най-добре на автопарка за максимална ефективност и оптимален контрол на дейността му?
  8. Кой е най-подходящия инвестиционен план за замяна и поддръжка на превозните средства?
  9. Кои са приложимите добри практики за управление на автопарк и какъв би бил ефектът им?
  10. Как да намерим, обучим и мотивираме нужните ни ръководители на автопарк?

... и много други

Всеки един от въпросите по-горе обикновено носи десетки свои неизбежни подвъпроси. За да се стигне до техните отговори, понякога е нужна изходна информация, пръсната сред множество лица, отдели, офиси, или кашони с хиляди пътни листа, товарителници и т.н. До всички тях, разбира се, на fleet-surveys ще е нужен свободен и пълен достъп.

Преди това обаче е нужно пълното разбиране, доверие и подкрепа от висшето ръководство за смисъла и целите на одита. След това - готовност и мотивация на всички нива за експедитивна съвместна работа.

Резултатът от нашата съвместна работа може да приключи с изготвените от нас доклади, сценарии, препоръки, планове и правилници, а може и да е свързан с измерване на действителния последващ ефект от взетите мерки.

Ако бихте желали да обсъдим подобна услуга, моля попълнете и изпратете бланката по-долу.Подадената информация и всички бъдещи контакти са с гарантирана конфиденциалост.

Брой фирмени автомобили: