Глобалните промени в осчетоводяването на оперативния лизинг боксуват | fleet-surveys

Глобалните промени в осчетоводяването на оперативния лизинг боксуват

Съсловна съпротива поставя под въпрос съдбата на реформата

Прайс-Уотърхаус-Купър (PwC), една водещите международни одиторски фирми, нарича въпросните предложения „най-голямата счетоводна промяна за всички времена“. Според обсъжданите промени, фирмите, които вземат на оперативен лизинг сгради, оборудване, автомобилии пр., би трябвало около 2017г. да започнат да отразяват въпросните активи в счетоводните си баланси.

В резултат на това голям брой стопански сектори – от вериги супермакети до авиокомпании – могат изведнъж да се окажат много по-задлъжняли отколкото техните счетоводни отчети ги представят в момента. При равни други условия цената, която те ще плащат за набиране на капитал или за получаване на кредит, ще нарастне, кредитният им рейтинг ще спадне, а, според някои коментатори, подобна реформа може да доведе и до глобална рецесия.

PwC пресмята, че прилагането на реформата ще увеличи с 58% стойността на дълга на средната фирма. От друга страна, след като лизинговите вноски вече няма да са счетоводен разход, текушите печалби автоматично ще нарастнат.

ЗАЩО е нужна реформа?

Ако една фирма получи кредит и с него закупи оборудане, заемът попада в графа пасиви на нейния счетоводен баланс, а оборудването става неин актив. Ако вместо това фирмата вземе същото оборудване на оператвен лизинг, тя пак получава правото да го ползва (срещу поредица от бъдещи плащания), но според действащите разпоредби фирмата оставя въпросния актив извън счетоводния си баланс, а под черта в него би трябвало да даде някои ограничени данни за лизинговите си задължения.

Или както IASB,  Бордът за международни счетоводни стандарти, обобщава проблемите,  възникващи при договорите за оперативен лизинг:

-действащите счетоводни правила отразяват по-ниски от действителните активи и пасиви на лизингополучателя, а

-сходни по своя икономически смисъл транзакции се осчетоводяват по съвършено различен начин

Промените се обсъждат особено активно от 2009 г. насам и целта им, формулирана от IASB, е: „Финансовите отчети да предоставят информация за сумите, момента и нивото на риск на паричните потоци, породени от договори за лизинг“.

В търсене на решение IASB и неговия еквивалент от  САЩ, FASB, Бордът за финансови и счетоводни стандарти, избраха:

-да се придържат към икономическия принцип, основан върху „правото на ползване“ (right-of-use)

-търсените промени целят да са огледални както за лизингодателя така и за лизингополучателя и

-да обхванат всички видове лизингови договори.

КАК би се осчетоводявал един договор за лизинг?

 (.. според дискутирания проектна IASB )

 

От гледна точка на лизингополучателя, активът с право на ползване първоналачно ще се запише с нетната текуща стойност на всички бъдещи лизингови вноски, след което ще бъде амортизиран за периода на лизинга и проверяван за поражения (tested for impairment) в хода на експлоатацията му. Лизингополучателят има правото да променя счетоводната стойност на актива с право на ползване, който трябва да бъде записан в графата на счетоводния баланс под „Земя, машини и съоръжения“ (property, plant and equipment), но отделно от активите, които са собственост на фирмата лизинтополучател.

 

От гледна точка на лизингодателя, принципът на осчетоводяване ще отразява степента на неговата експозиция към рисковете и ползите, свързани с отдавания актив.

Когато с договора от лизингодателя към лизингополучателя се прехвърлят значителни рискове или ползи свързани с актива, лизингодателят прилага принципа на частичното отписване (de-recognition). Този принцип изисква лизингодателят да отпише частично актива от своя счетоводен баланс и да запише право за получаване на лизингови вноски. Възможно е при този подход  лизингодателят да се наложи да запише и приход при старта на лизинговия договор.

Когато лизингодателят запазва експозицията си към значителни рискове или ползи, свързани с отдавания актив, той прилага принципа на ангажираност за експлоатационните качества на актива (performance obligation). Този подход изисква лизингодателят да остави актива в своя баланс и да запише като свой актив правото за получаване на лизингови вноски, докато под пасиви-лизинг запише разрешението си лизингополучателят да използва въпросния актив.

„ИЗГУБЕНИ в превода“

Обсъжданията на различни нива текат вече пета година. В първия кръг от консултации бе постигнато съгласие лизингови договори с трайност до 12 месеца да не подлежат на реформи в осчетоводяването си. Това като че ли бе сигнал, че регулаторните органи са готови и на още по-големи отстъпки и BVRLA, Британската асоциация за лизинг и наемане на автомобили, предложи въпросното изключение да се разшири до 36 месеца, което е и най-често използвания лизингов период за служебни автомобили на този пазар. Продължават дискусиите за това дали всички фирми или само публичните компании, да бъдат задължени да се придържат към новите правила, дали те да се отнасят за всички видове активи и т.н.

В Европейския съюз реформата е на стадий консултации в EFRAG(Европейска консултативна група за финансова отчетност). EFRAGподкрепи унитарния подход към всички видове лизингови активи, без разлика между недвижимост и всички останали, но за изненада на мнозина се обяви против вписването в счетоводния баланс на взетите на лизинг автомобили, машини и пр.

EFRAG отчете, че според събраните от нея мнения, мнозинството ползватели, автори на стандарти, одитори и регулатори се обявяват в полза на вписването на всички лизингови активи в счетоводния баланс, докато изготвящите баланси счетоводители и лизинговият отрасъл са против. Според EFRAG, предлаганият нов стандарт ще доведе до значително нарастване на нивото на задлъжнялост на фирмите в отраслите търговия на дребно, добив и търговия с нефт и газ, хотелиерство и ресторантьорство и въздушни превози.

Мненията се разделят допълнително благодарение и на факта, че в различните страни от ЕС общият лизингов пазар е с много различен профил. Във Великобритания, само 5% от годишната стойност на всички лизингови договори е породена от автомобилния сектор, докато в Германия този дял е около 50%.

„Нужна ни е максимална подкрепа за да не позволим лобизма да ни отклони от целта“, смята  Ханс Хугерворст, председател на IASB. „Тъй както финансовата криза бе предизвикана от прекомерна задлъжнялост, нашите усилия да хвърлим светлина върху този род скрита задлъжнялост, трябва да бъдат топло приветствани в цял свят“ смята Хугерворст. Leaseurope, европейската браншова асоциация на лизинговата индустрия, отвръща, че предлаганият подход към оперативния лизинг е „по-скоро като авангардна живопис отколкото като мярка на икономически реалности“. 

Регион: