Одит на автопарк | fleet-surveys

Одит на автопарк

leet-surveys © извършва одити на автопаркове, чиято цел е оптимизиране работата на автопарка и намаляване на разходите за неговото управление.

Фирмите, които се възползват от одит на своя автопарк имат различни мотиви:

Оптимизиране на разходите на автопаркаПодготовка на фирмата за експанзия, налагаща преструктуриране на автопаркаПредоставяне на по-качествени услуги на клиентите на фирматаТърсене на алтернативни решения на транспортната функция на фирмата, включително оценка на ефекта от преминаване от собствен към наемен автопаркСъмнения относно наличието на злоупотреби и занижен или недостатъчен контрол в автопаркаВъвеждане на добри практики и оптимизиране работата на автопаркаПоемане или създаване на транспортна дейност във фирматаРазширяване транспортната дейност с нови функцииИзползването на автопарка като допълнителен източник на доходи за фирматаПодмяна на автопаркаСамият одит може да представлява комбинация от разлчини елементи в зависимост от нуждите на клиента:

Обща оценка и дефиниране на конкретните пропуски и нередности във фирмената отчeтност по отношение автопаркаДефиниране на най-подходящите показатели, които да измерват нивото на ефективност от управлението и използването на автопарка за конкретната фирмаПредложения за съгласуване на практиката на автопарка с нормативните актове и уредба и с добрите бизнес практикиОптимизиране работата на автопарка, включваща ефективност /същият или по-добър резултат за по-малки разходи/ и ефикасност /същият или по-добър резултат за по-кратко време/Установяване на потенциални алтернативи на използваните в момента решения /горивни карти, GSM системи, софтуер и т.н./ и доставчици на стоки и услуги за автопаркаРазвитие на модела за управление на човешките ресурси в автопаркаСъздаване на устойчиви механизми за контрол и мониторинг върху автопаркаВъвеждане на стандарти и добри практики на работа в автопарка със средносрочен и дългосрочен ефектПоследващ мониторинг на въвеждането и спазването на препоръчаните промениВъз основа на тях се подготвя финален доклад съдържащ план за действие. Този план отразява спецификата на отделния автопарк, действащите договорености с отделните доставчици към момента и специфичната икономическа среда и сфера, в която оперира фирмата. Нашият основен принцип е, че няма общи решения, а само общи принципи и процедури. Планът съдържа три групи от мерки, които да доведат до намаляване на разходите на фирмата, ре-инженеринг на автопарка и дългосрочна стратегия за управление и развитие на автопарка.

fleet-surveys © е създал и собствен стандарт за управление на автопарк основаващ се на следните елементи